Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ชนเผ่าพื้นเมืองอึมปี้ (ชนเผ่าอึมปี้) บ้านดง

ประเทศไทยมีกลุ่มภาษาวิกฤติหรือภาษาที่ใกล้จะสูญสลายอยู่ 14 กลุ่มภาษา ที่ผ่านมาพันแสงรุ้งได้เคยนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาในกลุ่มภาวะวิกฤติ ไปแล้วอย่างเช่น ญัฮกุร กว๋อง ชอง โส้ทะวือ ภาษาในภาวะวิกฤติเหล่านี้หากสูญสลาย ก็เท่ากับสูญเสียอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา องค์ความรู้ต่างๆที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์บ้านดง อ.เมือง จ. แพร่ หมู่บ้านเล็กๆ เพียง
300 กว่าหลังคาเรือน ที่ใช้ภาษาอึมปี เพียงชุมชนเดียวในประเทศไทย แม้อยู่ท่ามกลางผู้คนที่หลากหลาย ทั้งคนไทยวน ไทลื้อและชุมชนตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองแพร่มากนัก แต่ผู้คนที่นี่ยังคงรักษาภาษาและความเชื่อดั้งเดิมประเพณีพิธีกรรมของคนอึมปีไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ในขณะเดียวกัน ก็เรียนรู้รับปรับตัวกับวัฒนธรรมประเพณีที่อยู่รายล้อมได้อย่างลงตัว เรียนรู้เรื่องราวการปรับตัวของคนอึมปี้ ผ่านเทศกาลงานสงกรานต์และพิธีไหว้เทวดา พิธีศักดิ์สิทธิ์ของคนอึมปี 

ทีมงานพันแสงรุ้ง ลงพื้นที่ไปที่ บ้านดง อ.เมืองจังหวัดแพร่ ที่ใช้ภาษาอึมปี้ เพียงชุมชนเดียวในประเทศไทย สิ่งที่น่าสนใจ แม้ที่นี่จะใช้ภาษาอึมปี้อยู่เพียงแห่งเดียว แต่ยังใช้กันเกือบในทุกครัวเรือน เมื่อเทียบกับกลุ่มภาษาวิกฤติในกลุ่มอื่นๆ อะไรที่ทำให้คนอึมปี้ที่บ้านดงยังใช้ภาษาอึมปี้ได้อย่างเหนียวแน่น และคนอึมปี้เป็นใครมาจากไหนข้อมูจาก พันแสงรุ้ง

1 Comments:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ภาษาฮื่มปี้เป็นภาษาที่สวยงามลูกหลานควรสื่บทอดไว้ชั่วลูกชั่วแหลนจากพระศักทวีสิริวัณโรวัดดงใต้จังหวัดแพร่

แสดงความคิดเห็น