Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

รู้จัก กับชนเผ่าในประเทศไทย ชนเผ่าคะฉิ่น (Kachins)

ชาวคะฉิ่นเรียกตนเองว่า "จิงปอ" คนพม่าเรียก "คะฉิ่น" มูเซอเรียกว่า "ค้างฉ่อ" คนไทยใหญ่เรียก "ขาง" อพยพมาสู่ประเทศไทยจากรัฐฉานประเทศพม่า พร้อมกับคนลีซอ มูเซอ และอาศัยอยู่กับเผ่านั้นๆ

เมื่อ ๕๐ – ๖๐ ปีมาแล้ว แต่ที่อพยพเป็นกลุ่มเฉพาะเผ่าคะฉิ่น ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ เข้ามาทางดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ไปอยู่ที่ดอยวาวี อ.แม่สรวย จ. เชียงราย แล้วอพยพมาอยู่ที่ปางมะเยา บ้านใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ก่อนมาอยู่บ้านหนองเขียว เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว และเป็นชุมชนคะฉิ่นแห่งเดียวในประเทศไทย คะฉิ่นมีความใกล้ชิดกับคนไทยใหญ่ ลีซอ มูเซอ และอีก้อ เนื่องจากอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาทิเบต-พม่า เช่นเดียวกัน

เดิมทีคะฉิ่นนับถือผีบรรพบุรุษ ผีเจ้าที่ ต่อมาหลังจากเปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนาแล้ว ชาวคะฉิ่นที่บ้านหนองเขียวได้เปลี่ยนมาประกอบพิธีกรรมที่โบสถ์แทนศาลเจ้าที่ เช่น พิธีกินข้าวใหม่ จะนำพันธุ์พืชที่จะปลูกเข้าร่วมในพิธี และหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็จะนำผลผลิตอย่างละเล็กละน้อยของแต่ละครอบครัวไป ทำพิธีขอพรและขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ช่วยปกป้องรักษาให้มีผลผลิต ที่อุดมสมบูรณ์

จากการสำรวจพบว่า มีชาวคะฉิ่นตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๑ แห่ง คือ ศูนย์ฯหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑ หมู่บ้าน ๖๘ ครัวเรือน และประชากรประมาณ ๓๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓ ของประชากรทั้งหมดในพื้นที่โครงการหลวง

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.contothailand.org/independentfile/tribekachins.asp

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น