Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

เครือข่ายชนเผ่าืพื้นเมือง
เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (Network of indigenous Peoples in Thailand : NIPT)

ชนเผ่าพื้นเมือง คือ กลุ่มชนที่มีจำนวนประชากรขนาดเล็ก มีวิถีการดำเนินชีวิตที่ผูกพันและใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแนบแน่น เน้นระบบการผลิต การตั้งถิ่นฐานและการใช้ทรัพยากรเพื่อการยังชีพเป็นหลัก มีระบบการขัดเกลาทางสังคมและได้บ่มเพาะจนกลายเป็นอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและแแบบแผนการดำเนิชีวิตของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ผลพวงจากนโยบาย ความเป็นหนึ่งเดียวทั้งโลกของกระแสการพัฒนาเรศฐกิจของโลก มีผลทำให้วัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองเริ่มสูญสลายตัวตนและอัตลักษณ์

นอกจากเป็นการลดทอนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศ ยังเ็ป็นการลดทอนปััจจัยพื้นฐานการผลิดในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าชนเผ่าพื้นเมืองจะมิได้สำเหนียกต่อมูลค่าเพิ่มอันเกิดจากมรดกภูิมิปัญญาของแต่ละชนเผ่าแต่ชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มต่างๆ ยังคงตระหนักถึงคุณค่าของมรดกภูิมิปัญญา วัฒนธรรมของชนเผ่าตนและพยายามสมบสานวัฒนธรรมของตนให้ยังคงอัตลักษณ์ ศักดิ์ศรี และความภาคภูิมิใจไว้ให้ลูกหลานของชนเผ่าสืบไป

ในปี 2550 ด้วยความพยายามของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มต่างๆในประเทศไทย เช่น ปวาเกอญอ ขมุ คะฉิ่น ชอง ดาราอ้าง ม้ง มบีซู มลาบรี มอแกน มอแกลน มอญ เมี่ยน ญัฮกุร ลาหู่ ลีซู ลัวะ อ่าข่า อุรักละโว้ ฯลฯ ได้ประกาศจัดตั้ง "เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.)" และประกาศ "วันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย" ขึ้นอย่างเป็นทางการและร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องได้จัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 5-11 กันยายน 2550

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักกิจการชาติพันธุ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลังจากนั้นได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองในแต่ละปีและจัดเวทีสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น