Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พันแสงรุ้ง : วิถีทำข้าวไร่นา และทำไร่หมุนเวียนชนเผ่ากะเหรี่ยง ตอนที่ 2พบกับการใช้ชีวิตแบบ การปลูกพืชไร่หมุนเวียน การใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างชาญฉลาด ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์บนภูเขา…

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น