Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ประเทศลาวเฉลิมฉลองวันสากลชนเผ่าโลก


ในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 ที่ศูนย์การค้าลาว ITECC ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติและกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับองค์การ สหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำประเทศลาว ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลกขึ้น โดยมีบรรดาผู้นำจากกระทรวง หน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทูตานุทูตและองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศลาวและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
ศาตราจารย์ ดร.ไซยะมัง วงสัก รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ มีความเห็นในพิธีเฉลิมฉลองนี้ มีบางตอนสำคัญดังนี้ วันที่ 9 สิงหาคม ได้รับการประกาศให้เป็นวันสากลชลเผ่าพื้นเมืองโลก โดยองค์การสหประชาชาตินับตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา จากนั้นองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษสากลสำหรับชนเผ่าพื้นเมือง (2538 - 2547) และทศวรรษสากลที่สองว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง (2548 - 2557
องค์การสหประชาชาติและบรรดาประเทศสมาชิกจึงได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันสากลที่มีความหมายสำคัญดังกล่าวในทุกปี สิ่งที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในการปกป้องสิทธิ์และผล ประโยชน์อันชอบธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง ประเทศลาวในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติมีความเอาใจใส่ในความร่วมมือ กับสากลกับปัญหาที่สัมพันธ์กับชนเผ่า
เพื่อทำให้วัตถุประสงค์และจุดหมายของทศวรรษว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมืองได้รับการ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกันยายน 2550 รัฐบาลลาวได้ลงคะแนนเสียงสนับสนุนในแถลงการณ์ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วย สิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง แถลงการณ์ดังกล่าวได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติด้วยคะแนนเสียง ล้นพ้น 143 ประเทศเห็นชอบ ได้กลายเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีความสำคัญที่สุดในการปกป้อง ส่งเสริมสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง ที่มีอยู่ประมาณ 370 ล้านคนทั่วโลก 
ลาวก็เป็นชาติหนึ่งที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีชนเผ่าดำลงชีวิตมาหลายศตวรรษ ซึ่งมีรักสามัคคีปรองดอง เป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องชาติ นำอิสรภาพกลับมาสู่ประเทศ ประชาชนลาวประกอบด้วย 49 ชนเผ่า จัดตาม 4 หมวดภาษา การ จัดหมวดภาษาและการเรียกชื่อชนเผ่าในลาวนั้นเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าโดย ละเอียดและรอบคอบ ซึ่งอิงตามหลักวิชาการชนเผ่าวิทยา โดยความร่วมมือจากบรรดาเผ่าเอง
ความหลากหลายของชนเผ่าซึ่งมีความลักษณะเฉพาะของตนและความแตกต่างกับหลาย ประเทศ บรรดาเผ่าในประเทศลาว อาศัยอยู่บนพื้นที่ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ไม่มีชนเผ่าใดแยกอยู่บริเวณใดหนึ่ง ซึ่งพวกเขาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีความสามัคคี ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ละชนเผ่าย่อมมีความพิเศษในตัวเอง จากเหตุผลดังกล่าว สามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าไม่มีชนเผ่าใดที่อาศัยอยู่ในประเทศลาวที่ถือ ว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมืองตามความหมายของแถลงการณ์สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชน เผ่าพื้นเมือง
นางโชนาม ยางเซนนารา ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา กล่าวในบางตอนสำคัญว่า เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก ประเทศลาวยังมีปัญหาอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ประชาชนบรรดาเผ่าประสบอยู่ โดยเฉพาะชนเผ่าที่อาศัยอยู่ห่างไกลชนบท มีปัญหาในการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษาและสาธารณสุข การรับรู้ถึงปัญหานี้ 
ประเทศลาวสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความเป็นเสมอภาคภาย ในชาติ มีความยุติธรรมในสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มีความวัฒนา ถาวร วันสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลกเป็นโอกาสหนึ่งในการเฉลิมฉลอง ในความหลากหลายของชนเผ่าในลาวและเป็นโอกาสในเพื่อให้ใกล้ชิดกับบรรดาชนเผ่า เพื่อมุ่งแก้ไขในปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะประสบ ในขบวนการพัฒนาประเทศลาว

ภายในพิธีเฉลิมฉลองยังมีการแสดงศิลปะวรรณคดี การแสดงเครื่องแต่งกายของชนเผ่า แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ฮีตครองประเพณีอันดีงามของชาติและของบรรดาชนเผ่าในประเทศลาว

ที่มา :: http://www.nungning.com/news/View2.asp?id=2490

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น