Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

13 เมษายน วันผู้เฒ่าไร้สัญชาติ

   มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน "เป็นวันผู้เฒ่าไร้สัญชาติ" เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้สังคมและภาครัฐรับรู้ปัญหาของกลุ่มชนเผ่าผู้สูงอายุที่ยังขาดสิทธิ์ในการได้รับสัญชาติไทย

"วันผู้เฒ่าไร้สัญชาติ" เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลแม่สลองนอกและตำบลป่าตึงจังหวัดเชียงราย ที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาต้องการเปิดเวทีนำร่องแก้ไขปัญหากลุ่มชนเผ่าผู้สูงอายุ ที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย ทั้งที่บางคนเกิดหรืออยู่ในแผ่นดินไทยมานานกว่า 40 ปี ทำให้กลุ่มผู้เฒ่าเหล่านี้ ขาดสิทธิ์ได้รับรัฐสวัสดิการ หรือแม้แต่การออกนอกพื้นที่ เพื่อไปเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในตัวจังหวัด   ปัญหาผู้เฒ่าไร้สัญชาติ ไม่ได้รับการใส่ใจแก้ไขปัญหามานานหลายสิบปี ซึ่งจากการสำรวจในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาทำการสำรวจ 2 ตำบล คือ ตำบลป่าตึงและตำบลแม่สลองนอก จังหวัดเชียงราย พบผู้เฒ่าไร้สัญชาติรวม 436 คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 ผู้เฒ่าสถานะ "ไร้รัฐ" เป็นกลุ่มผู้เฒ่าที่ตกหล่นจากทะเบียนราษฎร์เนื่องจากความไม่รู้ไม่สนใจใจอดีตไม่เคยปรากฎตัวต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งที่ผู้เฒ่ากลุ่มนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานหรือบางคนเกิดในแผ่นดินไทย

กลุ่มที่ 2 ผู้เฒ่าถือบัตรสีชมพูเป็นบุคคลพื้นที่สูงหรือบัตรหัว 6 โดยในบัตรไม่มีการระบุสัญชาติทั้งที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ไทยแต่ยังไม่ได้รับรองเปลี่ยนแปลงสัญชาติไทยซึ่งผู้เฒ่าในกลุ่ม 2 นี้ได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาล แต่ไม่สามารถออกนอกพื้นที่ออกบัตรเว้นแต่ต้องทำลายลักษณ์อักษร ทำให้นางเฝยโฟ่ง แซ่เติ๋น ชาวเผ่าเมี่ยน ที่ถูกจับขณะเดินทางไปรักษาโรคหอบในตัวจังหวัดเชียงราย

กลุ่มที่ 3 ผู้เฒ่าไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือถือบัตรหัว 0 เป็นกลุ่มผู้เฒ่าตกหล่นจากทะเบียนราษฎร์แต่ได้รับการรับรองแผนยุทธศาสตร์จัดการปัญหาสถานะสิทธิบุคคลเมื่อปี 2548

กลุ่มที่ 4 ผู้เฒ่ามีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร รอแปลงสัญชาติไทย เป็นกลุ่มผู้เฒ่าถือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวและใบสำคัญถิ่นที่อยู่ เนื่องจากไม่มีหลักฐานแน่ชัดถึงการเกิดในแผ่นดินไทย

   ผลกระทบที่กลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติ คือ ขาดการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานผู้สูงอายุ เพราะความไม่รู้ พูดภาษาไทยไม่ได้และกระบวนการแปลงสัญชาติที่มีข้อกำหนดเรื่องรายได้ที่สูงเกินความเป็นจริง ทำให้กลุ่มผู้เฒ่ารอแปลงสัญชาติตกอยู่ในสถานะกลุ่มอาจสร้างภาระต่อประเทศ

   13 เม.ย.วันผู้เฒ่าไร้สัญชาติ เพื่อให้สังคมและภาครัฐร่วมรับรู้สถานการณ์ปัญหาและวางแนวทางสู่การแก้ไขเพื่อให้ผู้เฒ่าไร้สัญชาติได้มีโอกาสรับสัญชาติไทยในช่วงบั้นปลายของชีวิต

ที่มา http://news.voicetv.co.th/thailand/36349.html

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น