Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

คำประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

คำประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
เนื่องในโอกาสวันชนเผ่าพื้นเมือง ๒๕๕๓
เพื่อเรียกร้องให้มีการจัดตั้ง “สภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย”

(Council of Indigenous Peoples in Thailand)

   พวกเราในนาม เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยพี่น้องกะเหรี่ยง ขมุ คะฉิ่น ม้ง เมี่ยน ลัวะ ลีซู ลาหู่ อาข่า ดาราอาง มฺบีซู มลาบรี ไทเขิน ไทยวน ไทยอง ไทลื้อ ไทใหญ่ ไตหย่า ไททรงดา ภูไท โส้ ชอง ไทลาวครั่ง ญัฮกุร มอญ มอแกลน มอแกน อุรักลาโว้ย และพี่น้องนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนสากล องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งหลาย และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานสัมมนาและเวทีรณรงค์สาธารณะ “วาทกรรม อัตลักษณ์ และสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย” เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจาปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพื้นเมือง สิทธิในการเข้าถึงการบริการจากรัฐ ทั้งในด้านการศึกษาและสาธารณสุข การสร้างหลักประกันความมั่นคงในการจัดการที่ดิน ที่อยู่อาศัย และที่ทากินของชนเผ่าพื้นเมือง

  การนาเสนอองค์ความรู้ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดิน น้า ป่า ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ภาษา ภูมิปัญญาและระบบการผลิตของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชนได้อย่างแท้จริง 

สร้างกิจกรรมประสานความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองทั่วประเทศให้มีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสถานการณ์ปัญหา รวมทั้งร่วมกันประกาศและเฉลิมฉลองวันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองทั่วโลก

พวกเราขอร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในงานวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจาปี ๒๕๕๓ ว่า โดยเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๓๐ มาตรา ๖๖ และ ๖๗) และการอนุวัติกลไกการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อให้เกิดกลไกการจัดกระบวนการ (process) และประสานขบวนการ (movement) ในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง อีกทั้งเป็นการสร้างหลักประกันที่เป็นกลไกการขจัดอุปสรรค และส่งเสริมให้ชนเผ่าพื้นเมืองสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับกลุ่มบุคคลอื่น ๆ

เราขอเสนอให้รัฐบาลจัดตั้ง ”สภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย” (Council of Indigenous Peoples in Thailand)

เราขอประกาศว่า สภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย เกิดจากข้อเสนอร่วมกันของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน หรือทากิจกรรมอันชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และศีลธรรมร่วมกัน หรือดาเนินการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีระบบบริหารจัดการ 

และการแสดงเจตนาแทนชุมชนกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อให้กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างระบอบประชาธิปไตยและระบบธรรมาภิบาลที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชนเผ่าพื้นเมือง รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศ

เราขอประกาศว่า พี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและชนเผ่าพื้นเมืองทั่วโลก เราคือพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติ อันเป็นมหามิตรกับพี่น้องประชาชนทั่วโลก เพื่อสันติภาพและประชาธิปไตย บนความยั่งยืนและสงบสุขของมวลมนุษยชาติ

      "เราขอประกาศว่า สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชนเผ่าพื้นเมืองทุกกลุ่มชาติพันธุ์ คือ เจตนารมณ์หลักอันสาคัญ เป็นภารกิจของเราที่จะผลักดันให้ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สร้างความสมานฉันท์ในสังคมพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองทั่วโลก และผลักดันให้ข้อเรียกร้องในสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้ปรากฏเป็นของเรา พี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและชนพื้นเมืองทั่วโลกได้รับการยอมรับและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยแท้จริงสืบไป"


ด้วยจิตคารวะและศรัทธาในวิถีชีวิต ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของหมู่ชนทุกเผ่าพันธุ์
ประกาศโดย เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น